Om ikrafttredelse av Stortingets vedtak om dagpenger og omsorgspenger i forbindelse med koronakrisa.

Stortingets vedtak i forbindelse med korona-krisa når det gjelder permittering og dagpenger gjelder med virkningstidspunkt fra og med i dag, 20. mars. Vedtak om omsorgspenger gjelder fra og med 13.mars.

Stortingets vedtak i forbindelse med korona-krisa når det gjelder permittering og dagpenger gjelder med virkningstidspunkt fra og med i dag, 20. mars. Vedtak om omsorgspenger gjelder fra og med 13.mars.


Vi vedlegger to pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet som beskriver hvordan de nye bestemmelsene er å forstå. Vi vil her kort framheve følgende:

• De nye reglene gjelder fra i dag av. Da gjelder f.eks. full lønn de 20 første dagene av permittering, det gjelder rett på dagpenger med opptjeningsgrunnlag ned til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder og for permittering ned til 40 prosent. 

• Dette betyr at de som var permittert tidligere enn i dag, der gjelder lønnsplikten for arbeidsgiver etter de reglene som gjaldt fram til i dag. Men på den måten at arbeidsgivers lønnsplikt oppheves fra i dag av, dersom permitteringen har vært lengre enn to dager.

For de som permitteres i dag og seinere, gjelder de nye bestemmelsene om 2 dagers lønnsplikt for arbeidsgiver og deretter 18 dager som dekkes av staten. Vi forstår dette slik gjennom følgende to eksempel:

1) Arbeidstaker ble permittert fra og med mandag 16.mars. Da har arbeidsgiver lønnsplikt fram til fredag 20.mars og så tar staten over, fram til det har gått 20 dager fra permittering startet.

2: Arbeidstaker permitteres fra og med i dag: Arbeidsgiver dekker lønn for 2 dager og deretter tar staten (NAV) over de neste 18 dagene, og alle dager begrenset opp til 6G (nær 600 000).


• For arbeidsledige oppjusteres dagpengegrunnlaget lik de som blir permitterte. • For omsorgspenger er arbeidsgiverperioden 3 dager og deretter tar NAV over ansvaret.  Denne bestemmelsen har tilbakevirkende kraft fra og med 13. mars.
Pressemeldinger frå Regjeringen-

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/?ownerid=165-

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/